องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นความหวังของทุกฝ่ายในการพัฒนาประเทศชาติ จากความมุ่งหวังผลลัพธ์ที่ดีจากการกระจายอำนาจ เพราะประชาชนเป็นผู้คิดเองทำเองควบคุมเอง ผลสำเร็จจากการกระจายอำนาจโดยวิธีดังกล่าวคาดหวังกันว่าจะเกิดผลของการพัฒนาอย่างกว้างขวางทั่วประเทศอย่างแท้จริง แต่กลับพบว่าปัญหาใหญ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งเป็นการคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นในตำบล หมู่บ้านที่เป็นพื้นฐานของประเทศ ปัญหาการทุจริตจึงเป็นปัญหาหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการกล่าวถึงกันมาก สาเหตุอันเป็นรากเหง้าของปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องของคุณธรรม และการขาดจิตสำนึกสาธารณะของผู้มีอำนาจในท้องถิ่น นอกจากนี้ผู้เขียนเห็นว่าสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่ทำให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยง่าย เป็นเพราะระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างเอื้อหรือเปิดช่องให้มีการทุจริตคอรัปชั่น จากเหตุผลดังนี้
               1.ราคากลางของทางราชการสูงเกินความเป็นจริงกว่าในท้องตลาดมากเกินไป
               2.ระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ส่งเสริมให้ผู้รับเหมาในแต่ละท้องถิ่นเกิดการแข่งขันอย่างแท้จริง
               3.ไม่มีการตรวจสอบอย่างจริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณ

          ดังนั้นการแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
               1.กำหนดให้มีการปรับราคากลางของงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ให้ใกล้เคียงความเป็นจริงในแต่ละท้องถิ่นมากที่สุด ปัจจุบันราคากลางของทางราชการสูงกว่าราคาจริง 30-50 %
               2.งานสอบราคาหรือประกวดราคา กำหนดให้ชัดเจนว่าต้องส่งประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาให้แก่ผู้รับเหมาทุกรายการภายในอำเภอซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ให้ทราโดยทั่วถึงเป็นเบื้องต้น (โดยยึดถือรายชื่อการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมาของพาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานสรรพากรอำเภอเป็นสำคัญ) และต้องส่งประกาศดังกล่าวให้แก่ผู้รับเหมาที่ทำหนังสือขอทราบข้อมูลทุกรายการเพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคา ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างมาก
               3.กำหนดให้ชัดเจนว่าประกาศสอบราคาและประกวดราคาต้องส่งไปประกาศ ณ ที่ทำการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศทางหอกระจายข่าว (ถ้ามี) เพื่อให้ประชนได้ทราบ จะได้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง
               4.การซื้อหรือการจ้างกรณีพิเศษไม่ควรมีเพราะจะเกิดการเสียหายแก่ท้องถิ่นมากกว่าผลดี
               5.ควรมีบทกำหนดบทโทษในการไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร และไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ชัดเจนและรุนแรงดร.บุญช่วย พาณิชย์กุล
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓